Schulautonome Tage 2016/17

 (unterrichtsfrei)

 

Montag,               31. Oktober 2016,
Donnerstag,        03. November 2016,
Freitag,                04. November 2016,
Freitag,                26. Mai 2017,
Freitag,                16. Juni 2017