am 15.11.2019

in der Helmut List Halle

Einlass 19:00

Polonaise: 20:30

Karten bei allen Maturantinnen und Maturanten

Übergangslokal: Club Motion (Karten bei allen Maturantinnen und Maturanten)

Pre Party: Club Motion (Karten bei allen Maturantinnen und Maturanten)

25.10. 2019

ab 21.00

Kartenpreis: 6 Euro

Maturaball 2019

Beitragsnavigation